Hoppa till sidans innehåll

Regelverk


Svenska Islandshästförbundets förtjänsttecken och utmärkelse

Anvisningar för SIFs förtjänsttecken och utmärkelser beslutade av förbundets styrelse 2006.

SIFs förtjänsttecken utgörs av en nål där FEIF-symbolen kombineras med Tre Kronor omgivet av en lagerkrans. Förtjänsttecknet, som präglas i valörerna Guld, Silver och Brons, tilldelas enskilda personer som erkänsla för främjande av förbundets verksamhet och syften.

SIFs utmärkelser (hedersordförande och hedersmedlem) innebär livslångt fritt medlemskap i förbundet. Utmärkelse tilldelas enskilda personer som, i tillägg till de meriter som belönas med förtjänsttecken i guld, genom sitt arbete i Sverige och internationellt främjat såväl SIFs som FEIFs verksamheter och syften under en lång följd av år.

Hedersordförande och hedersmedlem har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden men äger ej förslags- eller rösträtt. 

Hedersordförande och hedersmedlem äger rätt att utan erläggande av entréavgift närvara vid SM för islandshästar samt vid NM och VM då dessa arrangeras i Sverige.

Till hedersordförande kan, som regel, endast den utses som under någon period varit förbundets valde ordförande. Att utses till hedersordförande är en unik uppskattning från förbundet.

Förslagsrätt
Förslagsrätt beträffande tilldelning av gfrtjänsttecken och utmärkelsen har
- förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
- styrelserna i förbundets lokalföreningar.

Behandling av förslag
Förslag till förtjänsttecken/utmärkelser ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december när förbundets riksårsmöte hålls under mars månad. Förslag insänds till förbundets kansli och ska inkludera meritförteckning och motivering. Av förslaget ska klart framgå vilket tecken (guld, silver, brons) och/ eller utmärkelse (hedersordförande eller hedersmedlem) som avses. Behandling av inkomna förslag ska i alla instanser vara konfidentiell och endast beslut ska protokollföras.

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken fattas av förbundsstyrelsen och ska vara enhälligt.

Beslut om tilldelning av utmärkelse fattas av riksårsmötet på förslag av en enhällig förbundsstyrelse. Av fiksårsmötets delegater ska minst 2/3 tillstryka utmärkelsen.

Förteckning över inkomna förslag och beslut ska föras av förbundets kansli. Av förteckningen ska framgå årtal för förslag och beslut, förtjänsttecknets/ fuUtmärkelsens valör samt tidpunkt för utdelande.

Person som tilldelats förtjänsttecken kan komma på förslag för tilldelning av förtjänsttecken av högre valör och/eller utmärkelse.

Såväl förtjänsttecken som utmärkelser bör utdelas sparsamt så att de alltid ska behålla sin karaktär av särskild och eftersträvansvärd utmärkelse.

Förtjänsttecken/utmärkelser bör i regel överlämnas till mottagaren av förbundets ordförande vid förbundets riksårsmöte. I de fall då detta inte kan ske bör överlämnandet ske personligen av ledande representant för förbundet under för sammanhanget lämpliga former.

Förbundsstyrelsen äger rätt att omarbeta anvisningarna för tilldelning av förtjänsttecken och utmärkelser. Förbundsstyrelsen äger även rätt att omarbeta detaljerna för utdelning av förtjänsttecken och utmärkelser.

Förtjänsttecken utdelas i

Guld till den som under en lång följd av år – i regel ej understigande femton (15) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga varit verksam i förbundet, kraftigt gagnat förbundets verksamhet samt nedlagt ett engagerat och förtjänstfullt arbete för förbundet som förtjänar dess särskilda tacksamhet. Tecknet kan även tilldelas den som på annat sätt visat synnerligen stora förtjänster till befordrande av förbundets ändamål och syften och därigenom gjort sig särskilt väl förtjänt av dess tacksamhet.

Silver till den som under ett flertal år – i regel ej understigande tio (10) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga varit verksam för förbundet och gjort sig förtjänt av dess synnerliga tacksamhet. Tecknet kan även utdelas till den som på annat sätt genom aktivt stöd och genom upprepade eller unika, betydelsefulla, insatser bidragit till förbundets utveckling och position och därmed gjort sig särskilt förtjänt av dess tacksamhet.

Brons till den som under ett flertal år – i regel ej understigande fem (5) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga på ett förtjänstfullt sätt varit verksam för förbundet. Tecknet kan även utdelas till den som genom betydelsefulla insatser av projektkaraktär bidragit till förbundets ändamål och syften och därigenom gjort sig förtjänt av dess tacksamhet.

Utmärkelser

Till hedersordförande kan den utses som, i tillägg till de meriter som belönas med förtjänsttecken i guld, genom synnerligen verksamt bistånd i Sverige och internationellt främjat såväl SIF:s som FEIF:s verksamheter och syften under en lång följd av år. Härvid räknas även yrkesmässigt arbete inom och utom förbundet.

Till hedersmedlem kan den utses som, i tillägg till de meriter som belönas med förtjänsttecken i guld, genom synnerligen verksamt bistånd i Sverige och internationellt främjat såväl SIF:s som FEIF:s verksamheter. Härvid räknas även yrkesmässigt arbete inom och utom förbundet.

Uppdaterad: 05 JAN 2017 12:08 Skribent: Mari Norberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: This is a mailto link

Se all info