Hoppa till sidans innehåll

kallelse till Distriktsårsmöte 4 mars 2018

20 FEB 2017 23:01
  • Uppdaterad: 19 FEB 2018 22:02

Kallelse till 2018 års distriktsårsmöte 4 mars 2018, kl 16.00

Plats:Preliminärt Idrottens Hus Norrköping.

I samband med årsmötet delas Distriktsmästarpriser ut. 

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Fastställande av medlemsavgift för distriktet för nästföljande år
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av
a. distriktets ordförande för en tid av ett år;
b. vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
c. suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. 2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f. ombud till övriga möten där distriktet har rätt att vara representerad genom ombud.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
16. Övrig information
17. Mötets avslutande
Valbar till distriktsstyrelsen är endast medlem i förening inom distriktet. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

Utdelning av vandringspris till Distriktsmästare säsongen 2017.
………………………………………………………………..

Anmälan av ombud från respektive förening i distriktet  per mail till ordf Marcus Ljungqvist, This is a mailto link senast den 1 mars 2018.
 
 
 
 
Ordförande Östergötlands Islandshästförbund
Marcus Ljungqvist
 
 
This is a mailto link
0708-671450

 Handlingar:

• Verksamhetsberättelse Pdf.

• Kassaberättelse Pdf

Revisionsberättelse Pdf

Valberedningens förslag Pdf

Röstlängd enligt SIF

Stadgar Östergötlands islandshästförbund

föregående Årsmötes protokoll ( 2017-03-05 )

Skribent: Marcus Ljungqvist
E-post: Adressen Gömd
x

 

  

 

xxx Foto_höstmötePostadress:
Östergötlands Islandshästförbund
Therese Malmström, Brysselkålsvägen 18
582 76 Linköping

Kontakt:
Tel: +46768544570
E-post: therese.malmstrom@ca...

Se all info

Företag som sponsrat DM med vandringspriser:

 

 Ingelsta Islandshästar     


  

 


 

 

 


 

Granmyra Islandshästar 


   

 


 Medlemsföreningar som sponsrat DM med vandringspriser 

Dyggur