Hoppa till sidans innehåll

Öppet brev

Hej idrottsvänner!


Svenska Islandshästförbundet (SIF) har återigen ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Genom detta brev vill vi ge er en bild av vad som hänt sedan Riksidrottsmötet 2019 samt ett förtydligande kring släktskapskriteriet.


Vi vill särskilt lyfta fram att det nu inte längre kvarstår några hinder för att släppa in oss i den svenska idrottsgemenskapen. Detta bekräftas genom att både Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och Riksidrottsstyrelsen (RS) nyligen fattat beslut om att ställa sig bakom vår medlemsansökan 2021. SvRF framförde i sitt yttrande till RS den 31 mars 2021, att det är angeläget att den svenska idrottsrörelsen är öppen för så många idrotter som möjligt och gav nedan motivering till att stödja SIFs ansökan:

”Mot bakgrund av vad som framkommit under det omfattande medlingsarbetet och de slutsatser som samstämmigt gjorts med anledning av det, att skillnaderna mellan organisationerna både organisatoriskt och verksamhetsmässigt är för stora för ett samgående, så har SvRFs förbundsstyrelse beslutat att stödja SIFs ansökan om medlemskap i RF.”

Den 19 april fattade även RS beslut om att yrka bifall till vår medlemsansökan. Detta i enlighet med principen att idrottsrörelsen ska vara öppen och inkluderande och att förbund som bedriver föreningsidrott ska vara en del av RF. RS konstaterar efter den genomförda medlingen mellan SIF och SvRF, att det nu är dags att släppa in SIF i RF-gemenskapen; det moment 22 som SIF tidigare försatts i måste upphöra och principen om idrott på lika villkor inkludera även islandshästsporten.

Vi önskar att alla ni som röstar på Riksidrottsmötet 2021, ser den tydliga logiken i att nu trycka på JA-knappen när SIFs ansökan behandlas den 30 maj och att ni känner stolthet över att välkomna ännu en stor, uthållig, livskraftig, framgångsrik och på alla övriga sätt erkänd idrott, in i RFs gemenskap.

Tack på förhand och tack för att ni tar er tid att läsa vårt öppna brev.

 

Efter Riksidrottsmötet 2019; medling mellan SvRF och SIF

Ni som var på Riksidrottsmötet 2019 minns säkert att det beslutades att en oberoende medlare skulle få i uppdrag att, tillsammans med representanter från SvRF och SIF, en gång för alla utreda huruvida ett samgående av de båda förbunden är möjligt.

Medlingsprocessen pågick under hösten/vintern 2019-2020 under ledning av medlaren Krister Malmsten, ordförande i Riksidrottsnämnden, tillsammans med tre representanter från respektive förbund. Diskussionerna präglades av öppenhet, nyfikenhet samt lösningsfokus och resulterade bland annat i ett ömsesidigt ökat lärande om varandras förbund och verksamhet.

Konkret resulterade medlingsprocessen i ett gemensamt konstaterande att det inte är möjligt att samordna all idrott som har hästen som sitt redskap inom SvRF utan att delar av respektive förbunds kärnverksamhet och kärnvärden går förlorade (se länk till pressmeddelande 2020-04-04 längst ner).

Viljan och intentionen om en lösning var tydlig från alla parter, men de stora skillnaderna i verksamheter, organisatoriska strukturer, tävlingsreglementen och internationella regelverk är hinder som förbunden inte har möjlighet att överbygga.


Huvudsakliga orsaker till konstaterandet att ett samgående inte är möjligt:

  • De olika internationella federationstillhörigheterna utgör fundamentala hinder för båda förbunden.

  • Förbundens kultur, tradition och hästhållning har helt olika bakgrund och skiljer sig signifikant åt vilket även återspeglas i de olika internationella federationerna, i regelverk och reglementen, samt i organisationernas syfte och struktur.

  • En anslutning av SIF som underförbund till SvRF skulle kräva omfattande justeringar av SvRFs organisation och regelverk, vilka inte kan genomföras utan stora och principiella avsteg från grundläggande utgångspunkter. Utan dessa justeringar skulle det till exempel inte längre vara möjligt att fortsätta tävla officiellt med islandshäst eller delta i internationella mästerskap. Något som självklart skulle ge förödande konsekvenser för sporten, där det svenska islandshästlandslaget dessutom är ett av världens mest framgångsrika landslag.

  • Idrotten som utövas inom SIF är en helt annan idrott än den som utövas inom SvRF, vilket även fastslagits på internationell nivå. Inom islandshästsporten kan endast islandshästar tävla i dess speciella och unika gångarter, sporterna bedrivs på helt olika och för respektive sport unika tävlingsanläggningar och tävlingsmomenten är vitt skilda från varandra.

I och med ovan konstaterande, och SvRFs och RS beslut att ställa sig bakom vår ansökan, kvarstår idag inte längre några hinder för att SIF ska beviljas att upptas som medlem i RF vid Riksidrottsmötet 2021.


Förtydligande kring släktskapskriteriet

Ett av de huvudsakliga argumenten till att SIFs tidigare ansökningar till RF nekats, har varit uppfattningen om ett nära släktskap (enligt 10 kap 2§ punkten 4 RFs stadgar) mellan SIF och SvRF som borde möjliggöra ett samgående. Som tidigare beskrivits konstaterade dock den genomförda medlingen att detta inte är möjligt.

Vi vill här ge en lite djupare beskrivning av vad skillnaderna är.

Inom all hästsport (trav, galopp, körning, western, hoppning, hästpolo, fälttävlan och gångartstävlingar med islandshäst osv) finns ett visst mått av släktskap då vi alla använder det gemensamma ”redskapet” häst. På samma sätt som det finns visst släktskap mellan till exempel bandy och ishockey, golf och bangolf, tennis och padel osv.

För aktiva inom hästsport är skillnaderna mellan den idrottsliga verksamheten som bedrivs inom SIF och SvRF lika uppenbara som skillnaderna mellan till exempel de mer allmänt kända idrotterna bandy och ishockey. Likheter i redskapen ”häst” och ”klubba” överskuggas av skillnader i hur idrotterna utövas och på vilken typ av tävlingsarenor. SIFs och SvRFs regelverk, tävlingsreglementen och tävlingsmoment är vitt skilda från varandra, likaså organisations- och hästkulturer samt internationella federationstillhörigheter.

Detta betyder, precis som i exempelvis bandy och ishockeys fall, att SIF och SvRF behöver vara organiserade i separata förbund för att möjliggöra utövande och fortsätta verka främjande för sina respektive idrotter.

Islandshästsporten är en bedömnings- och gångartssport där endast islandshästar kan tävla. Orsaken till detta är att islandshästar har fem gångarter, medan hästar som tävlar inom SvRF har tre gångarter. Detta medför en fundamental fysiologisk skillnad hos hästarna samt skillnad i hur tävlingar utförs och bedöms.

Tävlandet inom islandshäst kräver unika tävlingsbanor (ovalbana och rakbana) anpassade till de fem gångarterna och det finns ingen motsvarighet till dessa inom SvRF där sporten i huvudsak utövas i paddockar och ridhus. Även domarnas bedömningar baseras på ett helt annat regelverk än övriga hästsporter och fokuserar på hästens utförande av de fem gångarterna.

Det är med andra ord en helt annan idrott än den som utövas inom SvRF vilket även fastslagits på internationell nivå.

Om SIF skulle organiseras inom SvRF skulle ett avsteg krävas från SvRFs allmänna tävlingsreglemente där det finns ett proportionalitets- och ålderskrav för ekipage (häst & ryttare). Islandshästen är en förhållandevis liten häst och detta krav skulle innebära att i princip alla islandshästryttare, från tonåring och uppåt, skulle tvingas sluta med sin idrott på grund av ålder och längd/vikt. SvRF har meddelat att de inte har möjlighet att göra ett sådant, för islandshästsporten, helt nödvändigt avsteg från det allmänna tävlingsreglementet vilket är ytterligare en orsak till att ett samgående förbunden emellan inte är möjligt.


Avslutningsvis

Vi uppskattar högt att medlingen mellan SIF och SvRF har ägt rum och att saken blivit noggrant prövad; det är nu fastslaget en gång för alla att ett samgående förbunden emellan inte är, och aldrig har varit möjligt. Svenska Islandshästförbundet, som är ett stabilt och väletablerat förbund, uppfyller med råge samtliga av RF angivna kriterier för medlemskap och är att betrakta som ett större idrottsförbund med cirka 7300 medlemmar och 25 000 utövare.

Vi kan med omedelbar verkan och mycket väl leva upp till de formella åtaganden (stadgar, riktlinjer mm) som ett specialidrottsförbund enligt RFs stadgar åtar sig att efterleva. SIF delar till fullo RFs verksamhetsidé, vision och värdegrund och förbundets nyligen framtagna strategi för 2021-2025 överensstämmer med RFs strategi 2025. 

Via det samverkansavtal som tidigare funnits med SvRF har SIF övergått till Idrott-on-Line som medlemssystem och för hemsidor. Våra lokalföreningar har haft tillgång till SISU samt LOK-stöd. SIF har även tillsammans med andra idrottsförbund inom RF varit med och utvecklat tävlingslicenssystemet IndTA.

Intresset för islandshästen och vår sport är rekordstort, både i Sverige och internationellt. SIF organiserar ett stort antal idrottsutövare i hela Sverige, unga som gamla, män som kvinnor. Människor som ägnar många timmar per vecka åt sin idrott, en idrott där kvinnor och män tävlar gemensamt på lika villkor.

Det är självklart att även våra idrottsutövare, såväl motionärer som elitidrottare, ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i Sverige att på ett kvalitativt sätt utöva sin idrott. Och vi är väl förberedda för att ta vår del av ansvaret för att tillsammans med er fortsätta driva och utveckla den svenska idrottsrörelsen.


Vi hoppas att ni ansluter er till SvRFs och RS linje om en öppen och inkluderande idrottsrörelse och att ni därmed också ställer er bakom vår ansökan. TACK och vi ses på RIM!

Med vänlig hälsning
Svenska Islandshästförbundet

SIF och SvRFs gemensamma pressmeddelande kan du läsa här: Pressmeddelande

Uppdaterad: 03 MAJ 2021 21:58 Skribent: Malin Fredriksson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info