Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

SIFs Stadgar

Stadgar för Svenska Islandshästförbundet
Antagna vid riksmötet 2022-04-02

§ 1 Namn
Förbundets namn är Svenska Islandshästförbundet, förkortat SIF. Förbundets hemort är kansliets.

§ 2 Ändamål
Förbundet är en ideell förening med syftet att verka för islandshästens användning inom hästsporten och för fritidsändamål och därtill anknuten verksamhet, samt att inom och utom riket vara dess företrädare.

Förbundet ska verka för att lämpligt renrasigt hästmaterial utvecklas och utbildas inom Sverige för att möjliggöra att verksamhet inom tävling, utbildning och fritidsridning upprätthålls. Förbundet ska i sin verksamhet följa FEIF’s (International Federation of Icelandic Horse Associations) normer och regler samt samla alla vänner av islandshästen kring gemensamma uppgifter som främjar dessa syften. Förbundet ska dessutom bedriva barn- och ungdomsverksamhet för att främja samma intressen.

§ 3 Förbundets verksamhet
SIF ska i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och rekreationsändamål. Förbundet ska verka för god utbildning i islandshästens användning inom ridsporten samt god hästkännedom.

Förbundet ska värna om allemansrätten och allas rätt att under ansvar vistas i naturen. Friluftsliv med häst ska uppmuntras.

SIF ansvarar för utbildningen av sportdomare och instruktörer, arrangerandet av mästerskap samt för register över tävlingsresultat.

SIF ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av uppvisningar av riksbetydelse samt materialförvaltning.

Förbundet ska företräda islandshästsporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

SIF följer idrottens värdegrunder om:
o Glädje och gemenskap
o Demokrati och delaktighet
o Allas rätt att vara med
o Rent spel

§ 4 Organisation och tillhörighet
Förbundets leds av en förbundsstyrelse. Till förbundet finns föreningar anslutna med var sin styrelse för att leda föreningens arbete. Föreningar tillhör ett distrikt för att bedriva regionalt samarbete. Distrikten har en styrelse som leder distriktets arbete. Förbundet är erkänt och anslutet till FEIF samt medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Förbundets riksmöte kan också besluta att förbundet kan anslutas till annan sammanslutning vars verksamhet och stadgar är förenliga med förbundets målsättning enligt §2.

SIF ska, liksom övriga nationella islandshästförbund som är medlemmar i FEIF, spegla FEIFs verksamhet och organisation. Vidare ska SIF vara en oberoende organisation och förändringar kan inte genomföras om de innebär splittring av förbundet, begränsningar i dess suveränitet gällande frågor för islandshästen eller är oförenliga med FEIF’s stadgar och regelverk.

SIF ska ha respekt för islandshästens ursprungliga karaktär och de speciella kvalitéer som islandshästen har och den kultur som är relaterad till islandshästen.

§ 5 Beslutande organ
Förbundets högsta beslutande organ är riksmötet eller extra riksmöte. När riksmötet inte är samlat är förbundsstyrelsen SIF:s beslutande organ. Distriktens högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Föreningarnas högsta beslutande organ är föreningsårsmötet.

§ 6 Riksmöte
Riksmöte ska hållas senast i april månad. Extra riksmöte kan vid behov inkallas av förbundets styrelse. Kallelse och möteshandlingar skickas till varje förening minst 30 dagar före mötet.

Dagordningen vid ordinarie riksmöte ska omfatta följande punkter:
a) Mötets öppnande
b) Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
c) Godkännande av föredragningslista
d) Val av ordförande att föra förhandlingarna
e) Anmälan av styrelsens val av sekreterare
f) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera riksmötesprotokollet
g) Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Svenska islandshästförbundets stiftelse för avel
h) Behandling av verksamhetsberättelsen
i) Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
k) Behandling av propositioner och motioner
l) Diskussion och beslut om verksamhetsplan för innevarande år
m) Fastställande av ersättningar till styrelse för innevarande verksamhetsår
n) Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästföljande kalenderår
o) Diskussion och beslut om budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär för nästkommande år
p) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
q) Val av ordförande på två år
r) Val av vice ordförande på två år
s) Val av controller på två år
t) Val av Fritidssektionens ordförande på två år
u) Val av Tävlingssektionens ordförande på två år
v) Val av Ungdomssektionens ordförande på två år
w) Val av Utbildningssektionens ordförande på två år
x) Val av övriga styrelseledamöter på två år
y) Val av suppleant på två år
z) Val av ledamöter i disciplinnämnd på två år
å) Val av två revisorer samt två revisorsersättare
ä) Val av ordförande och ledamöter i SIFs stiftelse för avel varav en skall vara invald i
förbundsstyrelsen
ö) Val av ledamöter till valberedningen varav en ordförande
aa) Övrig information
bb) Mötets avslutande

Varje medlem, revisorerna, föreningar och distrikt kan ställa förslag, motioner till riksmötet. Motioner ska vara SIF:s kansli tillhanda senast den 15 februari. Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på riksmötet.


Rösträtt har varje förenings- och distriktsombud. Varje förening utser ombud och en suppleant per påbörjat 50-talet huvudmedlemskap. Varje distrikt får utse ett ombud och en suppleant. Varje ombud har bara en rösträtt och kan därför inte representera både förening och distrikt. I detta stycke räknas de medlemmar som är huvudmedlemmar i föreningen.
Fullmakter är inte tillåtna, alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har förbundsstyrelsen utslagsröst.

Riksmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse deltar i mötesförhandlingarna.

§ 7 Extra riksmöte
Extra riksmöte kan vid behov inkallas av förbundets styrelse.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra riksmöte, när revisorerna med skriftligt angivande av skäl så kräver, när det begärs av minst 10% av förbundets föreningar eller av två eller fler föreningar som tillsammans representerar minst 10% av förbundets medlemmar utifrån gällande röstlängd.

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra riksmöte ska den inom 30 dagar kalla till sådant möte att hållas inom 40 dagar från kallelsen. Underlåter förbundsstyrelsen att inom 30 dagar kalla till extra riksmöte, får den/de som krävt mötet kalla till detta. Vid extra riksmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Föredragningslista översänds till föreningarna senast 30 dagar före mötet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för riksmötet.

§ 8 Förbundsstyrelse
Styrelsen är, då riksmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen ska bestå av det antal ledamöter riksmötet fastslår.

Samtliga i styrelsen väljs på två år, hälften jämna år och hälften ojämna år. Förbundsstyrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat med minst 40 % av antal ledamöter i styrelsen.

Till förbundsstyrelsen, eller till sektionsordförande i SIF:s sektioner, kan väljas medlem i SIF med undantag för av SIF anställd personal. Med anställd jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till förbundet, distriktet eller förening. Man får då inte väljas in i styrelse på samma nivå man har relation till. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

Till styrelsen kan om behov föreligger styrelsen adjungera enskild person och/eller personalrepresentant. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras som ska justeras av mötesordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde ska ske
skriftligt eller med e-post och kallelsetiden ska vara lägst 6 dagar. Samtliga ledamöter, suppleanter och adjungerade ska kallas. Styrelsesammanträde kan genomföras på fysisk plats eller som digitalt webbmöte. Om ordförande finner det nödvändigt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet. Föreligger jäv eller risk för jäv i någon fråga som ska beslutas av styrelsen ska den ledamoten inte delta vid beslut.

Styrelsen skall inom sig utse ett verkställande utskott vilka skall hantera förbundets löpande förvaltning samt bereda och hantera övergripande frågor.

Styrelsen ska inom sig utarbeta och fastställa en arbetsordning som minst ska innehålla befattningsbeskrivning samt redovisning av befogenheter och ansvar. Styrelsens arbetsordning skall fastlägga vilka befogenheter och ansvar som åvilar det verkställande utskottet.

Styrelsen åligger bland annat att:
o Verka för förbundets syften och ansvara för den löpande verksamheten
o Verkställa beslut fattade av riksmötet
o I för förbundet viktiga frågor sända ut underlag på remiss till föreningarna innan beslut fattas
o Handha och ansvara för förbundets medel
o Utse utskott och kommittéer som behövs för verksamheten
o Fatta beslut i förslag från föreningar, distrikt och sektioner
o Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och årsbokslut till riksmötet
o Vara beslutande och ekonomiskt ansvarigt organ för sektionerna
o Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad
o Välja FEIF-representanter, utom i avelsfrågor där SIF Avel representerar Sverige i FEIF
o Fastställa sektionernas ledamöter
o Hålla kontakten med föreningarna samt distrikten genom aktiv kommunikation
o Fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och väsentlig ekonomisk information
o Inför varje riksmöte presentera en preliminär verksamhets- och ekonomisk plan för
nästkommande år

§ 9 Revisorer och räkenskap
Förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Revisorer och revisorsersättare väljs för ett år. Minst en av förbundets ordinarie revisorer ska vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna ska fortlöpande kontrollera riksförbundets verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Dessutom ska revisorerna också
avgöra om användandet av förbundets medel har skett i överensstämmelse med dess målsättning. Revisorerna ska vid räkenskapsårets utgång granska årsbokslut, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till riksmötet.

§ 10 Firmateckning i förbundet
Firman tecknas av ordförande och controller var för sig eller på så sätt som styrelsen bestämmer.

§ 11 Valberedningens arbetsuppgifter i förbundet
Valberedningen ska bestå av ordförande jämte minst fyra ledamöter valda av riksmötet. Mandattid för dessa är två år. Ordförande samt minst två ledamöter väljs jämna år och minst två ledamöter ojämna år. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och
sekreterare.

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen har att i god tid före riksmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag på kandidater till ny förbundsstyrelse, kandidater till SIF:s stiftelse för avels styrelse samt revisorer.

§ 12 Jäv
I valberedningsarbete ska risk för jäv/intressekonflikt alltid beaktas, tillsammans med de regler för valbarhet som finns i SIF:s stadgar. Jäv skall också tas i beaktande när styrelsen utser sektionsordförande för de olika sektionerna, och samma regler för valbarhet skall appliceras där.

Jäv ska alltid beaktas vid löpande styrelse- och sektionsarbete. Vid beslut i enskilt ärende där jäv kan antas förekomma hos/för enskild ledamot ska denna aktivt och utan anmodan lämna mötet under ärendets behandling.

Som förtroendevald inom SIF:s organisation är man jävig i beslut som gäller en själv, familjemedlemmar eller om ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada, eller om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet. Om ledamot anställs av styrelse eller sektion där man själv är invald ska denna lämna uppdraget.

Ledamot, revisor eller anställd ska inte utan konkurrens/jämförelse kunna sälja varor eller tillhandahålla tjänster via eget bolag till den styrelse/sektion/juridisk person där man verkar, och ej heller delta i beslut om att köpa sådana varor eller avropa sådana tjänster. Detsamma gäller placering och auktorisation av arrangemang.

Det är inte lämpligt med släktskap mellan någon av följande på samma nivå: anställd/styrelseledamot/revisor/valberedare.

Vid tveksamheter eller oklarheter i jävssituationer skall lagen om ekonomiska föreningar tillämpas.

Denna paragraf ska tillämpas på alla nivåer inom Svenska Islandshästförbundet.

§ 13 Medlemskap
Medlem i SIF är lokalföreningar. Medlemskap i förbundet medges den lokalförening som har intresse av att stödja förbundet, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva dessa stadgar.

Förbundet och dess föreningar är öppna för alla som stödjer och bejakar dess verksamhet och syfte.

Medlemskap i lokalförening medges den som har intresse av att stödja förbundet, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd medlemsavgift. Endast medlemmar kan tävla vid officiella islandshästtävlingar. Medlem i lokalförening är automatiskt ansluten, till distrikt och förbund. Varje medlem är huvudmedlem i en förening, det är även tillåtet att vara med i flera föreningar då som stödmedlem. Stödmedlem har i lokalförening samma rättigheter som huvudmedlem, med undantag för att man i tävlingssammanhang alltid representerar den förening i vilken man
har sitt huvudmedlemskap. Stödmedlemmar i förening räknas inte in i underlaget för beräkning av antalet ombud till distriktsårsmöte och riksmötet.

De medlemskategorier som finns fastställs på riksmötet. Ungdom är en person till och med det kalenderår hon/han fyller 18 år.

Inga former av särbehandling eller diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får förekomma.

SIF har nolltolerans mot alla former av kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp vilket utgör grund för åtgärder, sanktioner eller uteslutning. Sanktionerna kan vidtas av lokalförening eller förbundet. Medlem kan överklaga ett sådant beslut till SIF:s disciplinnämnd.

Enskild medlem som uppträder uttalat illojalt eller aktivt motarbetar förbundet kan varnas och/eller uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem kan överklaga ett sådant beslut till riksmötet. Lokalförening som bedriver en verksamhet som står i strid med förbundets målsättning och regler kan varnas och/eller uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem eller lokalförening kan överklaga ett sådant beslut till riksmötet.

§ 14 Medlemsavgift
Medlemsavgiften är uppdelad i två delar; förbundets medlemsavgift som fastställs på riksmötet och lokalföreningens avgift som fastställs på föreningens årsmöte. Förbundets medlemsavgift fastställs för ett år i taget och börjar gälla 1 januari nästkommande år. Nya medlemmar ska betala hela årsavgiften när helst under året inträde sker. Förbundet och/eller
föreningarna får ge rabatt på medlemsavgiften.

§ 15 Bildande av lokalförening
Föreningarna ansöker om medlemskap hos SIF:s styrelse. Föreningen kan bildas inom ett geografiskt område eller omkring ett speciellt intresse.
En ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som lokalförening i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. Ansökan ska vara upprättad enligt SIF:s riktlinjer för att starta en ny lokalförening. Beslut om att uppta en ideell förening till förbundet fattas av förbundsstyrelsen.

§ 16 Upplösning av förening
Förening kan upplösas efter beslut på lokalföreningsårsmöte med 2/3 majoritet. Kvarvarande tillgångar tillfaller förbundet.

§ 17 Distriktstillhörighet
SIF:s förbundsstyrelse beslutar om distriktsindelning efter samråd med föreningarna och distrikten. Varje distrikt har ett Specialdistriktsförbund, SDF, som är självständiga ideella föreningar. Distriktet omfattar de föreningar som är medlemmar i SIF och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område. Till styrelsen i SDF kan väljas medlemmar från lokalföreningar hemmahörande i distriktet. SDF ska arbeta så som Svenska Islandshästförbundets regionala organ för sina lokalföreningar i enlighet med förbundets ändamål. SDF ska följa av förbundet godkända normalstadgar för SDF.

§ 18 Stadgeändring
För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt riksmöte (ordinarie eller extra) eller med minst enkel majoritet vid två på varandra följande riksmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

§ 19 Disciplinnämnd
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i Riksidrottsförbundets stadgar. Förbundsstyrelsen överlåter sin bestraffningsrätt till Svenska Islandshästförbundets disciplinnämnd som i dessa frågor blir förbundets beslutande instans. Disciplinnämnden skall bestå av ordförande och minst 2 ledamöter. Disciplinnämnden väljs på riksmötet för en mandatperiod på två år. Disciplinnämnden ska arbeta i enlighet med den uppdragsbeskrivning som SIF:s styrelse beslutat.

§ 20 Upplösning
Förbundet kan upplösas efter beslut på två på varandra följande riksmöten med 3/4 majoritet, varav ett ordinarie. Förbundets tillgångar ska överföras till FEIF och årsmötet väljer med enkel majoritet två likvidatorer som får i uppgift att verkställa överförandet till FEIF.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583