Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs, utbildning, evenemang nedan kallat ”kurs” hos Svenska Islandshästförbundet.

Notera att särskilda regler och villkor kan gälla för exempelvis seminarier, diplomutbildningar, längre utbildningar och examina.

Sådana särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan samt här på vår hemsida och gäller då istället för dessa allmänna villkor.

1. Kursdeltagare under 18 år
Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Förbundets tjänster.

Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige om kontaktuppgifter till denne finns.

2. Kursspecifik information och kursansvarig
Uppgifter om vem som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan till arrangemanget här på vår hemsida samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

3. Bekräftelse
Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Om du saknar e-post skickas bekräftelsen med vanlig post.

Bekräftelsen skickas inom 5 arbetsdagar efter att förbundet mottagit din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att


4. Kursstart, kursspecifik information och kallelse

4.1
I god tid innan kursen startar, dock senast 7 dagar innan kursstart, får du en skriftlig kallelse med uppgifter om datum när kursen startar, tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen.

Kallelsen skickas per e-post eller vanlig post enligt vad som framgår i punkt 13 nedan.

4.2
Om inte annat framgår av den kursspecifika informationen eller av din bekräftelse skickas även en faktura tillsammans med kallelsen. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

5. Kursavgift och betalning

5.1
Kursavgiften anges i anslutning till anmälan på förbundets hemsida och i bekräftelsen.

5.2
Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med faktura som skickas ut samtidigt som kallelsen.

5.3
Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kronor och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent. Fakturan skickas vidare till externt företag som vi har avtal med ifall betalning uteblir efter påminnelse. I de fall en medlem har oreglerad skuld/skulder till förbundet tillåts inte deltagande i något av förbundets centrala arrangemang till dess att skulden/skulderna är reglerad.

6. Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Svenska Islandshästförbundet förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

7. Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

7.1
Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).

7.2
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt
redan fullgjorda delar av kursen.

7.3
Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen.

Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du
utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord. Samtycke till detta lämnas i anslutning till anmälan.

7.4
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt.

7.5
Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Detta gäller t.ex. kredit- eller delbetalningsavtal som Svenska Islandshästförbundet erbjuder i samarbete med företag.

Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

8. Återtagande av anmälan efter ångerfristen

8.1
Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

8.2 Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

8.3
Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

9. Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

10. Studietid och studiematerial

10.1

Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar.

10.2
Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs framgår av vår kursspecifika information och av din bekräftelse. Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften.

11. Reklamation

11.1
Vid reklamation tillämpar Svenska Islandshästförbundet de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL).

11.2
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s
beslut.

11.3
Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Kontaktuppgifter, information och meddelanden

12.1 Kontaktuppgifter till Svenska Islandshästförbundet:
Adress: Alsnögatan 11, 116 42 Stockholm
Mail: svenska@icelandichorse.se
Tel: 0220-45250

Hit vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan.

12.2
Förbundet skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Har du inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som du har angett. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du informera oss.

13. Olycksfallsförsäkring
Som deltagare och förutsatt att du är medlem i en lokalförening anknuten till Svenska Islandshästförbundet är du försäkrad under pågående kurs.

14. Ändringar av Allmänna villkor
Svenska Islandshästförbundet har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

15. Överlåtelse av avtalet
Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Svenska Islandshästförbundets skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

16. Tvist
Uppstår tvist om avtalet mellan dig och Svenska Islandshästförbundet ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Du kan även ladda ner ovanståend i denna pdf: Allmänna Villkor Pdf, 147.5 kB.

En bild

Publicerad: 2023-01-10

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583